சுதந்தரமும் சுயமரியாதையும்

மனிதன் சரியென்று கருதிய எண்ணங்களுக்கும் முடிவுகளுக்கும் மரியாதை கொடுப்பதுதான் சுதந்தரமாகும். சுதந்திரத்திற்கும் சுயமரி யாதைக்கும் அதிக தூரமில்லை.  

'குடிஅரசு' 18.7.1937

Comments