பொதுத் தொண்டில் பலர்

கட்சி என்றால் தனிப்பட்டவர்களுக்கு உத்தியோகம், பதவி, பட்டம், பொருள், இலாபம் என்பதாகத்தான் பெரும்பா லான மனிதர்கள் நினைத்திருக்கிறார் களே தவிர, பொது உழைப்பு என்றோ, பயன் அடைந்தவர்கள் நன்றி காட்டுவது என்றோ வெகு பேர் கருதுவதே இல்லை.  

- 'குடிஅரசு' 24.6.1944

Comments