பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (224)


இந்த
நாட்டில் பறையன், சக்கிலி, வண்ணான், நாவிதன் இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் நடைமுறையில் ஒவ்வொரு ஜாதியாக அல்லவா இருக்கின்றார்கள். இந்த வேலையெல்லாம் ஒழிய வேண்டும் என்று நான் (பெரியார்) சொல்லவில்லை. இந்த வேலைகள் உலகத்தில் எல்லா நாட்டிலும் இருக்கின்ற வேலைகள்தான். ஆனால் இந்த வேலையை இன்னின்ன ஜாதி மக்கள்தான் செய்ய வேண்டும்; அந்தப்படிச் செய்கிற அவர்கள் எல்லாம் கீழ் ஜாதி மக்கள் என்று சொல்லுகின்றாயே - இது சரியா?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments