ஒழுக்கமும் சட்டமும்

இன்றுள்ள ஒழுக்கங்கள் என்பவை எல்லாம் சட்டம் போல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்குப் பொருந்தியவையே தவிர  எல்லோருக்கும் பொருந்தியவை அல்ல.  

'குடிஅரசு' 24.11.1940

Comments