பெண்ணியத்தின் முன்னோடி!

அழகு எனும் பூட்டிட்டு,

அடிமை எனும் விலங்கிட்டு,

ஆர்ப்பரித்து ஆடியது மனுவின் கூட்டம்!

பகுத்தறிவு இடியால்

பெருங்கிழவனின் சம்மட்டி அடியால்

நொறுங்கியது-மனுவின் கோட்டம்!

 

பதுமை எனும் பெயரிட்டு - பாரினில்

பெண் கல்விக்குத் தடைபோட்டு விட்டு

பெண்ணின் பெருமை பேசியது

பிற்போக்கு ஆணாதிக்கக் கூட்டம்;

ஆயிரமாயிரம் கேள்விக்கணைகளை

தொடுத்தே அசைத்திட்டார் -

ஈராயிரமாண்டு ஆதிக்கத்தை!

அதிர்ந்தது - ஆணாதிக்கத்தின் அடிநாதம்!

 

தாய் பெரியார் தாங்கி நிற்க;

தடை பல உடைத்து

விடுதலைச் சிறகுகள்

விரித்துப் பறந்தன -

சிறைப்பறவைகள்!

 

பெரியார் எனும் உயிர்நாடி - அவர்தாம்

பெண்ணியத்தின் முன்னோடி!

- சே.மெ.மதிவதனி 

Comments