திருத்தம்

30.10.2020 - ‘விடுதலை' நாளேட்டில் முதல் பக்கத்தில் கிழமை வெளியூர் 'சனி' என திருத்தி படித்திட வேண்டுகிறோம். தவறுக்கு வருந்துகிறோம்.      (ஆ-ர்.)


Comments