நன்கொடைகள்

பெரியார் சுயமரியாதைத் திருமண நிலையத்தின் மேனாள் இயக்குநர் மானமிகு சா.திருமகள் அவர்களின் நினைவுநாளில் (14.11.2020) பூவிருந்தவல்லி க.ச.பெரியார் மாணாக்கன், மு.செல்வி, செ.பெ.தொண்டறம் ஆகியோர் வழங்கும் நன்கொடைகள்


விடுதலை வைப்பு நிதி - 107ஆம் முறையாக      ரூ.1,000/-


பெரியார் பெருந்தகையாளர் நிதி - 281ஆம் முறையாக   ரூ.100/-


டில்லி பெரியார் மய்ய வழக்கு நிதி - 223ஆம் முறையாக       ரூ.100/-


பூவிருந்தவல்லி செ.பெ.தொண்டறம்


‘விடுதலை’ வளர்ச்சி நன்கொடை - 136 ஆம் முறையாக     ரூ.100/-


சந்தாக்கள்


‘விடுதலை’ ஆறுமாத சந்தா - 76ஆம் முறையாக     ரூ.900/-


 (க.ச.பெரியார் மாணாக்கன்)


‘உண்மை’ ஓராண்டு சந்தா - 52ஆம் முறையாக       ரூ.350/-


 (மு.செல்வி)


‘பெரியார் பிஞ்சு’ ஓராண்டுசந்தா - 52ஆம் முறையாக    ரூ.240/-


 (செ.பெ.தொண்டறம்)


 மொத்தம் - ரூ.2,790/-


Comments