மனித சமூகம் தேய்ந்ததேன்

மனித சமூகம் தேய்ந்ததேன்?


பெண் அடிமை என்பது மனித சமூக அழிவு என்பதை நாம் நினைக் காததாலேயே, வளர்ச்சி பெற வேண் டிய மனித சமூகம் பகுத்தறிவு இருந்தும் தேய்ந்து கொண்டே வருகின்றது.


'விடுதலை' 16.6.1935


Comments