பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (177)


இசைக் கச்சேரி என்பது முருகன், இராமன், கிருஷ்ணன் முதலியவர்களை தெய்வமாக திராவிடர்களை வணங்கச் செய்யும் பிரச்சாரமே அல்லாமல் வேறு என்ன?


- தந்தை பெரியார், “குடிஅரசு”, 05.08.1944


‘மணியோசை’


Comments